7 627 641, 106 EUR

DŁUG PANA RYSZARDA KRZYSZTOFA KRAUZE

WYNIKAJĄCY Z PUNKTU 5 SENTENCJI WYROKU WYDANEGO W DNIU 14 CZERWCA 2012 R. PRZEZ TRYBUNAŁ ARBITRAŻOWY W MEDIOLANIE

Wierzyciel poszukuje osoby (fizyczne lub spółki)
zainteresowane NABYCIEM WIERZYTELNOŚCI
wobec pana Ryszarda Krzysztofa Krauze.

Wierzyciel zainteresowany jest także INFORMACJAMI
O TRANSAKCJACH
pana Ryszarda Krzysztofa Krauze,
które nastąpiły w ciągu ostatnich 5 lat
i zostały dokonane z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Zastrzeżenie: Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty sprzedaży wierzytelności,
lecz zaproszenie do rokowań w celu zawarcia umowy sprzedaży.

DEBT MR. RYSZARD KRZYSZTOF KRAUZE

RESULTING FROM POINT 5 OF THE SUMMARY OF A JUDGMENT RENDERED ON 14 JUNE 2012 BY THE ARBITRATION COURT IN MILAN

The creditor seeks persons (individuals or companies)
interested in PURCHASE OF A RECEIVABLE
from Mr. Ryszard Krzysztof Krauze.

The creditor is also interested in INFORMATION
ON TRANSACTIONS
of Mr. Ryszard Krzysztof Krauze,
which took place within the last five years
and which were undertaken with harm to creditors.

Warning: this announcement does not constitute an offer for the sale of
a receivable, but an invitation for negotiations to conclude a sale agreement.

do góry / to top

Informacje o dłużniku

Dłużnik pan Ryszard Krzysztof Krauze zamieszkuje w Polsce, w Gdyni.

Według informacji publicznie dostępnych w Internecie, w tym na stronie internetowej polskiego Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) i polskiego Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG), dłużnik w przeszłości był wspólnikiem oraz członkiem zarządów lub rad nadzorczych następujących spółek:

 • ASSECO Poland S.A. (KRS nr 0000033391) z siedzibą w Rzeszowie. Akcje spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
 • BIOTON S.A. (KRS nr 0000214072) z siedzibą w Warszawie. Akcje spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
 • „C.Ulrich” założone w 1805 roku w Warszawie S.A. (KRS nr 0000123263) z siedzibą w Gdyni.
 • Gdyński Klub Koszykówki ARKA S.A. (KRS nr 0000147303) z siedzibą w Gdyni.
 • „Klub Tenisowy ARKA” sp. z o.o. (KRS nr 0000219654) z siedzibą w Gdyni.
 • „PETROLINVEST” S.A. (KRS nr 0000270970) z siedzibą w Gdyni. Akcje spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
 • POLNORD S.A. (KRS nr 0000041271) z siedzibą w Warszawie. Akcje spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
 • Futurion 1 S.A. (wcześniej pod firmą PROKOM Investments S.A., KRS nr 0000087257) z siedzibą w Warszawie.

Information on the debtor

The debtor, Mr. Ryszard Krzysztof Krauze, resides in Gdynia, Poland.

According to information publicly available on the Internet, including the website of the Polish Register of Entrepreneurs of the National Court Register (KRS) and the Polish Court and Business Monitor (MSiG), the debtor was previously a shareholder and member of management or supervisory boards of the following companies:

 • ASSECO Poland S.A. (KRS no. 0000033391) with its registered seat in Rzeszow. Company shares are listed on the Warsaw Stock Exchange.
 • BIOTON S.A. (KRS no. 0000214072) with its registered seat in Warsaw. Company shares are listed on the Warsaw Stock Exchange.
 • „C.Ulrich” założone w 1805 roku w Warszawie S.A. (KRS no. 0000123263) with its registered seat in Gdynia.
 • Gdyński Klub Koszykówki ARKA S.A. (KRS no. 0000147303) with its registered seat in Gdynia.
 • „Klub Tenisowy ARKA” sp. z o.o. (KRS no. 0000147303) with its registered seat in Gdynia.
 • „PETROLINVEST” S.A. (KRS no. 0000270970) with its registered seat in Gdynia. Company shares are listed on the Warsaw Stock Exchange.
 • POLNORD S.A. (KRS no. 0000041271) with its registered seat in Warsaw. Company shares are listed on the Warsaw Stock Exchange.
 • Futurion 1 S.A. (previously under name PROKOM Investments S.A., KRS no. 0000087257) with its registered seat in Warsaw.

Informacje o wierzytelności

I. WYROKU TRYBUNAŁU ARBITRAŻOWEGO.

W dniu 14 czerwca 2012 r. Trybunał Arbitrażowy w Mediolanie wydał Wyrok zasądzający zapłatę przez pana Ryszarda Krzysztofa Krauze odszkodowania za niewykonanie umowy. Trybunał (w osobie Jedynego Arbitra) orzekał według regulaminu Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego (International Court of Arbitration) przy Międzynarodowej Izbie Handlowej (International Chamber of Commerce).

Punkt 5 sentencji Wyroku nakazuje panu Krauze zapłatę kwoty 7.000.000 EUR (słownie: siedem milionów euro) wraz z (włoskimi) odsetkami ustawowymi od dnia 29 marca 2010 r. do dnia zapłaty.

II. WYKONALNOŚĆ WYROKU TRYBUNAŁU ARBITRAŻOWEGO NA TERYTORIUM WŁOCH.

Zgodnie z Regulaminem Arbitrażowym Międzynarodowej Izby Handlowej (International Chamber of Commerce), stronom nie przysługiwała jakakolwiek forma odwołania (na przykład apelacji) od Wyroku Trybunału Arbitrażowego. Stronom przysługiwało jednak prawo złożenia do Sądu Apelacyjnego w Mediolanie wniosku o uchylenie Wyroku Trybunału Arbitrażowego. Żadna ze stron nie złożyła jednak takiego wniosku w przewidzianym przez prawo włoskie terminie (1 roku i 45 dni od dnia podpisania Wyroku Trybunału Arbitrażowego przez Jedynego Arbitra). W szczególności, pan Ryszard Krauze nie zwracał się do włoskiego sądu powszechnego z wnioskiem o uchylenie Wyroku Trybunału Arbitrażowego i z uwagi na upływ terminu do złożenia takiego wniosku, nie może się już o to zwrócić. Zgodnie z prawem włoskim, Wyrok Trybunału Arbitrażowego jest, więc ostateczny, wiąże obie strony i podlega egzekucji na terytorium Włoch.

III. STWIERDZENIE WYKONALNOŚCI WYROKU TRYBUNAŁU ARBITRAŻOWEGO NA TERYTORIUM POLSKI.

W 2016 r. wykonalność punktu 5 sentencji Wyroku Trybunału Arbitrażowego została prawomocnie stwierdzona (poprzez nadanie klauzuli wykonalności) na terytorium Polski. Stwierdzenie wykonalności nastąpiło na podstawie przepisów Konwencji z dnia 10 czerwca 1958 r. o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych sporządzonej w Nowym Jorku. Dłużnik pan Ryszard Krzysztof Krauze wniósł do Sądu Najwyższego skargę kasacyjną na prawomocne postanowienie stwierdzające wykonalność, jednak we wrześniu 2017 r. Sąd Najwyższy (w tzw. przedsądzie) odmówił dłużnikowi przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania ze względu na niewykazanie przez dłużnika istnienia tzw. przyczyny kasacyjnej

Information on the receivable

I. ARBITRATION COURT JUDGEMENT.

On 14 June 2012, the Arbitration Court in Milan issued a Judgment ordering Mr. Ryszard Krzysztof Krauze to pay compensation for failure to execute an agreement. The Court (Sole Arbiter) ruled according to regulations of the International Court of Arbitration at the International Chamber of Commerce.


Point 5 of the Judgment summary orders Mr. Krauze to pay the amount of EUR 7,000,000 (seven million) together with (Italian) statutory interest from 29 March 2010 to the date of payment.

II. ENFORCEABILITY OF THE ARBITRATION COURT JUDGEMENT IN ITALY.

According to the Arbitration Regulations of the International Chamber of Commerce, the parties were not entitled to any form of appeal of the Arbitration Court Judgment. The parties were nevertheless entitled to file a motion at the Court of Appeal in Milan to overturn the Arbitration Court Judgment. Neither party filed such a motion within the timeframe allotted by Italian law (1 year and 45 days from the date of Arbitration Court Judgment signature by the Sole Arbiter). In particular, Mr. Ryszard Krauze did not petition an Italian common court to repeal the Arbitration Court Judgment and in light of the expired deadline to submit such a motion cannot do so any longer. In accordance with Italian law, the Arbitration Court Judgment is, therefore, final, binding upon both parties and subject to enforcement in Italy.

III. DECLARED ENFORCEABILITY OF THE ARBITRATION COURT JUDGEMENT IN POLAND.

In 2016, the enforceability of point 5 of the Arbitration Court Judgment summary was legally declared (through the issue of an enforcement clause) in Poland. Enforceability was declared on the basis of the Convention dated 10 June 1958 on the Recognition and Execution of Foreign Arbitration Court Judgments drafted in New York. The debtor Mr. Ryszard Krzysztof Krauze filed to the Supreme Court (Sąd Najwyższy) a cassation (last resort appeal, in Polish: skarga kasacyjna) against decision on declaration of enforceability, however in September 2017 the Supreme Court (in so called “pre-trial stage”) refused to consider the debtor’s cassation due to the fact that the debtor failed to prove existence of a cassation cause (przyczyna kasacyjna). In this connection, declaration of enforceability of the Arbitration Court Judgment is binding and final and the Arbitration Court Judgment may be executed in Poland through bailiff enforcement.

Zachęcamy do kontaktu osoby, które:

są zainteresowane NABYCIEM WIERZYTELNOŚCI wobec pana Ryszarda Krzysztofa Krauze lub

chcą przekazać wierzycielowi informacje o TRANSAKCJACH pana Ryszarda Krzysztofa Krauze, które nastąpiły w ciągu ostatnich 5 lat i zostały dokonane Z POKRZYWDZENIEM WIERZYCIELI

Zastrzeżenie: Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty sprzedaży wierzytelności,
lecz zaproszenie do rokowań w celu zawarcia umowy sprzedaży.

Uwaga: kontakt możliwy w języku polskim, angielskim lub włoskim.

We seek contact from persons who:

are interested in ACQUISITION OF A RECEIVABLE from Mr. Ryszard Krzysztof Krauze or

wish to provide the creditor information on TRANSACTIONS of Mr. Ryszard Krzysztof Krauze, which took place in the last five years and were undertaken with HARM TO CREDITORS.

Warning: this announcement does not constitute an offer for the sale of
a receivable, but an invitation for negotiations to conclude a sale agreement.

Attention: contact as possible in the Polish, English and Italian languages.